Naturgas eller biogas?

Vad är naturgas och biogas? Vad gör naturgas till ett rent alternativ och varför är biogasen så miljövänlig? Låt oss berätta vad de här två energiformerna egentligen handlar om.

Naturgas

Varifrån kommer naturgas? Naturgas är en gas som nästan helt består av metan och som uppstår inne i jorden när biomassa bryts ned. Av de fossila bränslena är naturgasen den renaste. Den naturgas som finns att få i Finland kan användas som sådan vid elproduktion och för uppvärmning. Naturgas kan också vidareförädlas till flytande naturgas (LNG) och komprimerad naturgas (CNG).

Till vad används naturgas? Naturgas är en utmärkt energikälla för fjärrvärme och vid elproduktion, men den är även uppskattad i industriella processer eftersom den inte måste förvaras. Naturgas kan också användas som ett förmånligt bränsle i trafiken och finns att få på gastankställen.

Biogas

Hur uppstår biogas? Biogas är en hundraprocentigt förnybar energiform eftersom den kan framställas ur nästan vilka organiska råmaterial som helst. Sådana råmaterial är bland annat bioavfall, avloppsslam, spillning och industriellt restavfall. Träbaserat material kan dock inte användas som sådant för produktion av biogas. Den största potentialen finns i energigrödor som bland annat består av de oätliga delarna av jordbruksgrödor. Till skillnad från i Sverige utnyttjar man inte ännu energigrödor i Finland.

Hur produceras biogas? De råmaterial som behövs för produktionen av biogas transporteras till närmaste biogasanläggning där de används för att framställa miljövänlig och hundraprocentigt förnybar biogas. Biogas är en central del av en cirkulär ekonomi eftersom den restnäring som uppstår vid produktionen av biogas kan användas som gödsling i jordbruket, vilket minskar användningen av industriellt tillverkade gödsel. Hygienen vid användningen av restslam som gödsel övervakas i Finland av Evira.

Hur används biogas i Finland? I Norden används biogas främst i Sverige och Danmark – i Finland utnyttjas enbart cirka fyra procent av produktionspotentialen. Med gas från biogasanläggningar producerades i Finland 2015 värme och el till en omfattning av 350 GWh, vilket motsvarar behovet av uppvärmningsenergi för cirka 18 000 egnahemshus. Biogas används för uppvärmning och elproduktion men också trafiken är ett växande användningsområde eftersom biogasen är den av alla trafikbränslen som innebär minst utsläpp.

Biogas är ett grönt val!

Som kund hos Suomen Kaasuenergia kan du ersätta naturgas med hundraprocentigt förnybar biogas. Biogas är miljövänligare än naturgas och kan användas på samma sätt. Gör ett val för en hållbar utveckling och byt till biogas!