Gas är ett säkert och rent alternativ

Gas är ett säkert och rent alternativ

Vad är naturgas och biogas? Vad gör naturgas till ett rent alternativ och varför är biogasen så miljövänlig? Låt oss berätta vad de här två energiformerna egentligen handlar om och hur gaspriset utformas.

 

Fråga mer information

Naturgas eller biogas?

Vad är naturgas och biogas? Vad gör naturgas till ett rent alternativ och varför är biogasen så miljövänlig? Låt oss berätta vad de här två energiformerna egentligen handlar om.

Naturgas

Varifrån kommer naturgas? Naturgas är en gas som nästan helt består av metan och som uppstår inne i jorden när biomassa bryts ned. Av de fossila bränslena är naturgasen den renaste. Den naturgas som finns att få i Finland kan användas som sådan vid elproduktion och för uppvärmning. Naturgas kan också vidareförädlas till flytande naturgas (LNG) och komprimerad naturgas (CNG).

Till vad används naturgas? Naturgas är en utmärkt energikälla för fjärrvärme och vid elproduktion, men den är även uppskattad i industriella processer eftersom den inte måste förvaras. Naturgas kan också användas som ett förmånligt bränsle i trafiken och finns att få på gastankställen.

Biogas

Hur uppstår biogas? Biogas är en hundraprocentigt förnybar energiform eftersom den kan framställas ur nästan vilka organiska råmaterial som helst. Sådana råmaterial är bland annat bioavfall, avloppsslam, spillning och industriellt restavfall. Träbaserat material kan dock inte användas som sådant för produktion av biogas. Den största potentialen finns i energigrödor som bland annat består av de oätliga delarna av jordbruksgrödor. Till skillnad från i Sverige utnyttjar man inte ännu energigrödor i Finland.

Hur produceras biogas? De råmaterial som behövs för produktionen av biogas transporteras till närmaste biogasanläggning där de används för att framställa miljövänlig och hundraprocentigt förnybar biogas. Biogas är en central del av en cirkulär ekonomi eftersom den restnäring som uppstår vid produktionen av biogas kan användas som gödsling i jordbruket, vilket minskar användningen av industriellt tillverkade gödsel. Hygienen vid användningen av restslam som gödsel övervakas i Finland av Evira.

Hur används biogas i Finland? I Norden används biogas främst i Sverige och Danmark – i Finland utnyttjas enbart cirka fyra procent av produktionspotentialen. Med gas från biogasanläggningar producerades i Finland 2015 värme och el till en omfattning av 350 GWh, vilket motsvarar behovet av uppvärmningsenergi för cirka 18 000 egnahemshus. Biogas används för uppvärmning och elproduktion men också trafiken är ett växande användningsområde eftersom biogasen är den av alla trafikbränslen som innebär minst utsläpp.

Använd gasen mer miljövänligt

Ren naturgas kan enkelt bytas mot miljövänlig och helt förnybar biogas. Biogas skiljer sig inte från naturgas i fråga om sina egenskaper och kan därför användas på samma sätt som naturgas. Biogas produceras i Finland i biogasanläggningar där bland annat biologiskt nedbrytbart hushålls- och industriellt avfall utnyttjas – att byta till biogas är därför ett verkligt miljöval!

Det är enkelt att byta till biogas

  1. Beslut om att byta till biogas. Alla hem inom områden med gasdistributionsnät kan byta till miljövänlig biogas. Genom att ta i bruk finländsk biogas som är hundraprocentigt förnybar drar du ner på dina utsläpp till noll!
  2. Meddela bytet till vår kundtjänst. Anmälan om byte till biogas kan enkelt göras till Suomen Kaasuenergia antingen per telefon tfn 020 690 027 (vardagar 8–17), per e-post asiakaspalvelu@suomenkaasuenergia.fi eller med det elektroniska kontaktformuläret.
  3. Mätning av gasförbrukningen. Förbrukningen av biogas mäts genom fjärravläsning. Mätaren ska installeras på förbrukningsstället när man övergår till biogas, om fastigheten ännu saknar en sådan mätare.
  4. Sådär! Du använder nu biogas. Du kan använda gas för matlagningen och uppvärmningen av ditt hem precis som tidigare eftersom biogasens har samma egenskaper som naturgasen. Den enda skillnaden är att biogas är en helt förnybar energikälla och dina koldioxidutsläpp ligger från och med nu på noll!

 

Jag vill veta mer om hur man byter till biogas

Vad består gaspriset av?

Prissättningen av naturgas går till på samma sätt som av el: försäljning respektive överföring. Naturgasens energipris är knutet med prisindex till priset för råpetroleum respektive internationellt stenkol samt det inhemska energiprisindexet som publiceras av Statistikcentralen. Energimyndigheten övervakar att prissättningen hålls skälig och fastställer tillåten vinst på överföring. Prissättningen av överföringen baserar sig på det kapital som bundits i distributionsnätet samt kostnader för driften av nätet, men också förbrukningen per användningsställe påverkar priset.

Naturgas är konkurrenskraftig

Naturgasens pris är konkurrenskraftigt eftersom det granskas varje månad och därigenom behåller sin relativa position i förhållande till andra energiformer. Gasförbrukningen blir förmånlig när gasen används jämnt eftersom jämn användning påverkar priset på överföringen.

 

Begär mer information om prissättningen

Kundtjänst

Vår kundtjänst hjälper till i alla ärenden som gäller köp och användning av gas.

Kontakta oss